Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар,  во согласност член 3 од  Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 13 од 01.02.2006 г.)  е имател на информации од јавен карактер.

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  за службено лице кое ќе посредува  и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Директорот на ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар го назначува лицето:

 - Билјана Јошевска, Службено лице за посредување со информации од јавен карактер


   тел.: 047/ 276 144

   е-пошта: zdravstvendom_dh@yahoo.com