Локација

Јавната здравствена установа Здравствен Дом - Демир Хисар се наоѓа на ул. Битолска бб Демир Хисар и е едниствена здравствена установа од овој тип на територијата на општина Демир Хисар која има околу 9000 жители и површина од 432м2, со една градска и 30 селски населби.