Визија

Ориентиран кон подобрување на квалитетот, ефикасноста, задоволството на корисниците на услугите, координација помеѓу примарната здравствена заштита и болниците и поголема продуктивност на Здравствениот дом.